طلسم سوسن غساله نقل است که خلیفه بغداد چهل همسر داشت و اهل حرم را هیچ کدام دوست نمیداشت جز کنیزی که نام او سوسن بود او را بغایت دوست میداشت.  از قضا سوسن وفات یافت، خلیفه بسیار اندوهگین بود و اجازه نداد او را دفن کنند تا چهل روز، چون وزرای دولت منع خلیفه کردند سوسن را به مرده شور خانه بردند، زنی بود غسال نام چون سوسن را غسل میداد این طلسم را به بازوی سوسن یافت و در پیش خود نگاه داشت.  در آن اثنا خلیفه به اندرون مرده شور خانه رفت چون چشمش به غسال افتاد عاشق غسال شد و مهر سوسن از دلش برفت.  هر که این طلسم را با خود نگاه دارد در چشم خلایق عزیز و محترم گردد و زبان بدگویان بسته شود و دشمن بر او ظفر نیابد و به عیش و عشرت گذران عمر کند، طلسم سوسن غساله را هر کسی داشته باشید در میان جمع عزیز می شود و هیچ کس مقابل او حرفی برای گفتن نخواهد داشت، قوی ترین طلسم محبت و بیقراری معشوق سوسن غساله، همراه وب سایت دعا سرا باشید.

طلسم_سوسن غساله

#طلسم_اصل_و_موکل_دار صبی

#قویترین طلسم موجود جهت بی قرار
کردن معشوق 🍃

طلسمی فوق العاده با موکلین رحمانی
با اثر گذاری عمیق و دائمی 🍃🍃

با این #طلسم عشق و احساس
وابستگی
معشوق
که شاید آرزوی شما شده باشد
را در واقعیت و در بیداری و عاشقی
افسانه ای لیلی و مجنون نماد عشق
را تجربه کنید 🎋🎋

محال است با داشتن این طلسم و افسون
معشوق شما توجهی به شما نکند و شخصی دیگری را جایگزین شما کند 🎋🎋

اگر فکر میکنید آخرین راه در برابر
بی وفایی معشوق
فقط و فقط جدائی است
#هرگز به جدایی فکر نکنید چون
آسیب روحی می‌بینید
#طلسم_فوق را امتحان کنید 🌾🌾

این طلسم با شماست تا نامهربانی
و بی وفایی و خیانت را
ریشه کن می‌کند 🌾🌾

مشاهده نمونه کار ها در عکس زیر:

طلسم سوسن غساله

 

طلسم پیشنهادی دعا سرا 😍✨

طلسم شیر و خورشید