دعای شرف الشمس برای شما آماده شده است. هر سال در 19 فروردین یک بار خورشید عمود بر کعبه می شود تمام فرشتگان خدا به روی زمین می آیند تا حاجت مردم را جمع کنند، در این روز اگر اعمال شرف الشمس انجام شود و دعای مخصوص بر روی عقیق زرد کنده شود گشایش، روزی، برکت و پیشرفت کار و فتج و پیروزی بر شخص دارنده عقیق خواهد آمد. این دعا را می توانید از دعا سرا دریافت نمایید. 

 

 توجه: کارها به نحو احسن برای شما فیلمبرداری و ارسال مبشود هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشید

 

 

دعای شرف الشمس برای حاجت

دعای شرف الشمس برای بخت گشایی

دعای شرف الشمس برای حاجت1402