طلسم جدایی طلسم سیاهی بسیار فوق العاده چنانچه این طلسم برای یکی نوشته شود چنان کدورت و نفرت و جدایی ما بینشان ایجاد شود که نتوان ان هارا آشتی داد … فقط دقت فرمایید ما برای زن و شوهر و حلال به هیچ عنوان جدایی نمینویسیم این جدایی هم برای کارخلاف بستن فرد برای انجام به کار خلاف و جدای از کسانی که شخص را وادار به خلاف میکنند نوشته میشود

 

 توجه: کارها به نحو احسن برای شما فیلمبرداری و ارسال مبشود هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشید